Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodu www.domektoby.cz. Internetový obchod provozuje společnost KV Cutt s.r.o. se sídlem K letišti 931, 33901 Klatovy, IČ 28003055 (dále jen prodávající). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího. Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu. Nabídka e-shopu platí pouze pro Českou republiku.

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Dodací lhůta je obvykle tři týdny. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v tomto termínu, resp. termínu uvedeném v potvrzovacím mailu, budeme Vás kontaktovat.

3. Doprava Česká republika:

Pro přepravu zásilek po celé ČR využíváme přepravní společnost Toptranz, která disponuje vozy s plošinou. Zboží v hodnotě do 5.000 Kč je zasíláno na dobírku, zboží v hodnotě vyšší než 5.000 Kč je zasíláno po uhrazení zálohové faktury v hodnotě 75% z kupní ceny nebo je možné si zboží po domluvě vyzvednout osobně v externí dílně v Prapořišti u Kdyně. V případě nepřevzetí odeslané zásilky objednavatelem, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s přepravou zásilky do jejich plné výše. Místo dodání a předání zásilky je místo zadané v objednávce, v tomto smyslu se rozumí adresa příjemce. Zásilku si tato osoba může rovněž vyzvednout v přepravní kanceláři zasílatele. Příjemce se prokazuje občanským průkazem či jiným dokladem prokazujícím totožnost, na přepravní list se píše příjmení přebírajícího, číslo OP či jiného dokladu a převzetí se potvrzuje podpisem přebírajícího, organizace také potvrdí přepravní list razítkem.Příjemce překontroluje zásilku podle údajů uvedených v přepravním listu a vizuálně překontroluje, zda není porušený obal zásilky. Převzetí zásilky potvrdí do přepravního listu.Podmínkou pro doručení a předání zásilky je zaplacení dobírkové částky. Tuto dobírkovou částku vybírá řidič předávající zásilku. Nelze-li zásilku doručit na první pokus, zasílatel zanechá příjemci na uvedené adrese doručení písemnou zprávu. V této zprávě uvede kontakt na sebe a informaci, že zásilka bude doručena po dohodě s příjemcem. Pokud zásilku nelze doručit ani na druhý pokus, zasílatel se domluví s příkazcem a nabídne mu možnost uskladnění zásilky, učinění dalších pokusů o doručení, doručení jiné osobě či na jinou adresu, vrácení zásilky příkazci. Cena úkonů za tyto činnosti se řídí ceníkem zasílatele. Doručení zásilky na jinou adresu může být zpoplatněno.Uskladnění zásilky se provede na žádost příkazce, nejdéle po dobu 10 pracovních dnů. Během uskladnění zásilky může zasílatel uskutečnit pokusy zásilku doručit, nebo si ji v místě skladu může příjemce vyzvednout. Cena za uskladnění se řídí cenami zasilatele.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

4.1 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.domektoby.cz či odesláním objednávky emailem na adresu domkyklatovy@gmail.com jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

4.2 Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem přijetí objednávky provozovatelem.

4.3 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4.4 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

4.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

4.6 Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována dle zákona č. 101/2 o ochraně osobních údajů ,ve zněmí pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zasíláním informací o zboží, službách a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

4.7 Ceny uvedené v ceníku jsou  včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

Kupující má právo podle ustanovení § 1829, odstavce 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Odstoupení od smlouvy lze učinit výslovným projevem vůle, že odstupujete od smlouvy, a to písemně sdělením odeslaným elektronickou poštou na adresu domkyklatovy@gmail.com.  Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou na faktuře s tím, že zboží: - by mělo být v původním obalu, - nepoškozené, - mělo by být kompletní - a nebudou-li dále uvedené informace obsaženy již v písemném odstoupení od smlouvy učiněném před vrácením zboží, mělo by být doprovázeno krátkým dopisem (nebo komentářem na faktuře), ve kterém prosíme uveďte číslo faktury a datum, číslo účtu, na který Vám máme poslat zpět peníze a tyto informace potvrďte svým vlastnoručním podpisem. Peníze Vám zašleme převodem na Vámi sdělený účet oproti splnění Vaší povinnosti dle ust. § 2993 občanského zákoníku. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6. Reklamační podmínky:

6.1 Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace a právním řádem platným v ČR.

6.2 Kupující je povinen při převzetí zboží ihned, bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

6.3 Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců. Záruční doba není shodná s dobou užitnou.

6.4 Oznámení o zjištěných vadách lze učinit písemnou formou  na emailovou adresu domkyklatovy@gmail.com. Předchozí avízo elektronickou poštou před osobní reklamací ušetří Váš čas při vyřizování reklamace. Zákazník v oznámení popíše, o jaké vady se jedná a jak se projevují a připojí fotografie vadných dílů.

6.5 K reklamaci je třeba předkládat pouze zboží čisté, splňující příslušné hygienické normy.

6.6 Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu. (Tyto vady se zpravidla projeví již po krátkodobém používání).

6.7 Reklamační řád rozlišuje závady dvojího druhu:

6.7.1 Odstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude zboží bezplatně opraveno a vráceno.

6.7.2 Neodstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude v případě zjištění, že vadu nelze ani opravou odstranit, nabídnuta výměna za nové zboží nebo vrácení celé kupní ceny. Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od data převzetí reklamovaného zboží prodávajícím. Záruka se nevztahuje na změnu výrobku v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením pokynů uvedených v návodu na výstavbu a údržbu, který je součástí každé dodávky.

7. Závěrečná ustanovení:

7.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

7.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek internetového obchodu www.domektoby.cz a to ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, které bylo sděleno neprodleně po přijetí objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

7.3 Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodávajícím.

7.4 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.